logoicon

TopBrokeri.com

Što je CFD Trgovanje?

Pojmovnik

Cijena po kojoj trgovac može kupiti određenu imovinu.

Zbroj svih depozita, prihoda od kamata i ostvarene dobiti umanjen za sva povlačenja, ostvarene gubitke i sporedne naknade.

Imovina je resurs (financijski ili drugi) u vlasništvu pojedinca, trgovačkog društva ili zemlje koji ima gospodarsku vrijednost ili se očekuje da će u budućnosti pružiti vrijednost.

Iznos koji se drži na računu klijenta izračunat za zatvorene pozicije. (trenutačno otvorene pozicije nisu uključene). Ako nema otvorenih pozicija, stanje i kapital će biti jednaki.

Tržišna kupovna cijena, cijena po kojoj je tržište spremno kupiti određenu imovinu. Po toj cijeni, trgovac može prodati imovinu. Prikazuje se na lijevoj strani citata.

Agent koji vodi poslove investitora. Obično se za uslugu naplaćuje provizija koja, ovisno o brokeru i iznosu transakcije, može ili ne mora biti ugovorena.

Tržište okarakterizirano cijenama u rastu.

Grafikon koji označava raspon trgovanja za određeno razdoblje. Sastoji se od tzv. tijela svijeće (šireg dijela) i sjena (linije na vrhu i dnu tijela). Tijelo prikazuje početnu i završnu cijenu za određeno razdoblje. Ako je početna cijena viša od završne cijene, tijelo je crveno (ili crno). Ako je konačna cijena viša od početne cijene, tijelo je zeleno (ili crveno). Sjene se nalaze na vrhu i dnu tijela i prikazuju najviše i najniže razine cijena za to razdoblje.

Sporazum između dviju strana o razmjeni razlike između trenutačne vrijednosti imovine i njezine vrijednosti u trenutku kupnje/prodaje. To je proizvod koji vam omogućuje realizaciju dobiti ili gubitka od kretanja cijena financijskih instrumenata, a da ih zapravo ne dugujete niti posjedujete.

Izloženosti u financijskom instrumentu koje više ne postoje. Postupak zatvaranja pozicije je prodaja ili kupnja određenog iznosa financijskih instrumenata kako bi se kompenzirao jednak iznos otvorenih pozicija.

Odnosi se na otvaranje i zatvaranje iste pozicije ili pozicija u okviru jednodnevnog trgovanja.

Svaki financijski instrument koji svoju cijenu dobiva iz odnosnog vrijednosnog papira, indeksa, valutnog para ili robe koju prati.

Iznos koji se trenutačno drži na računu klijenta izračunat kao da su sve otvorene pozicije zatvorene na tekućim tržišnim kotacijama. Račun se sastoji od nerealiziranih dobitaka umanjenih za nerealizirane gubitke i plus/minus skladištenje.

Ispunjenje naloga za kupnju ili prodaju u ime trgovca od strane posrednika.

Analiza utemeljena na ekonomskim i političkim podacima s ciljem određivanja budućih kretanja na financijskom tržištu.

Obveza kupnje ili prodaje robe ili financijskog instrumenta po određenoj cijeni na budući datum.

Praksa poduzimanja jedne investicijske aktivnosti radi zaštite od gubitka druge investicijske aktivnosti, npr. kratke prodaje kako bi se poništila prethodna kupnja ili duge kupovine kako bi se nadoknadila prethodna kratka prodaja.

Kada privatna tvrtka prvi put ponudi dionice javnosti na burzi.

Mogućnost kontrole velike količine novca malim početnim ulaganjem.

Limit order je nalog na čekanju koji se izvršava kao tržišni nalog nakon što se dosegne unaprijed određena razina cijene. Limit order može otvoriti novi položaj (limit entry order) ili zatvoriti postojeći – po unaprijed određenoj cijeni ili boljoj (limit-take profit order). Razina kupovine limitirana je ispod tržišne cijene, dok su razine prodaje iznad nje. Stoga se limitirani ulazni nalozi obično stavljaju ako se predviđa da će tržišna cijena, nakon što se podigne ili padne na određenu razinu, preokrenuti svoj smjer i smanjiti ili povećati.

Položaj kupnja određenog financijskog instrumenta uz očekivanje da će njegova vrijednost porasti.

Standardizirana količina financijskih instrumenata. Obično predstavlja minimalni iznos narudžbe.

Minimalni saldo margine potreban za održavanje otvorenih pozicija klijenta.

Minimalni iznos sredstava potrebnih na računu za trgovanje kako bi pozicije bile otvorene.

Postotak cijene financijskog instrumenta koji klijent mora pokriti vlastitim novcem kako bi otvorio poziciju u tom instrumentu.

Margin trgovanje je trgovanje s pomoću sigurnosnog depozita novca koji služi kao kolateral i drži se na računu klijenta za trgovanje. Margina se definira kao postotak ukupne vrijednosti trgovine; primjerice, margina od 1% za poziciju od 1 000 dolara iznosi 10 dolara.

Nalog koji se izvršava po sadašnjoj tržišnoj cijeni, onog trenutka kada odlučite kupiti ili prodati. Dobit ćete najbolju dostupnu cijenu u trenutku izvršenja.

Vrijednost financijske imovine utvrđene po tekućim tržišnim cijenama koje bi klijent primio da mu se sve pozicije odmah zatvore.

Svaki sporazum koji nije zaključen s jednakim i suprotnim ugovorom.

Naplata koju je proveo broker za održavanje pozicije otvorene preko noći. Poznat je i kao „prekonoćni financijski trošak” te je povezan s kamatnom stopom odnosne valute. To je naknada plaćanje kamata za pokrivanje troškova poluge koju koristite preko noći.

Kupnja ili prodaja financijske imovine između sati u 9.00 sati ujutro i 8.00 sati sljedećeg dana.

Izvanburzovno tržište, bez fizičke lokacije, na kojem sudionici na tržištu izravno trguju međusobno preko različitih elektroničkih sustava trgovanja.

Nalog postavljen i čeka izvršenje. To je uputa („nalog”) koju je odredio trgovac da otvori ili zatvori poziciju kada se dosegne određena „ciljna cijena” koju je odredio trgovac.

Najmanji pomak u ponudi para valuta.

Zatvaranje pozicije kako bi se ostvarila dobit.

Novac koji neki brokeri naplačuju za svoje usluge.

Posljednja cijena po kojoj se trguje financijskom imovinom ili posljednja cijena po kojoj su se kupac i prodavatelj složili izvršiti transakcije s imovinom. Kvota ponude ili kvota potražnje najaktualnije su cijene po kojima se imovina može kupiti ili prodati.

Iznos jednak ili veći od potrebnog inicijalnog iznosa (Margin Requirement) umanjen za nerealizirane gubitke, plus nerealizirana dobit, pod uvjetom da ukupni iznos nije manji od 30% potrebnog inicijalnog iznosa.

Utvrđivanje, analiza i prihvaćanje ili neutraliziranje rizika koji ugrožavaju profitabilnost. Kada je riječ o stranoj valuti, ona uključuje između ostalog tržište, suverinitet, državu, prijenos, isporuku, kredit i rizik druge ugovorne strane.

Kratka pozicija jest prodaja određenog financijskog instrumenta uz očekivanje da će njegova vrijednost pasti.

Razlika između tražene tržišne cijene i stvarne cijene po kojoj je trgovinska razmjena ispunjena. Temelji se na dva faktora, likvidnosti i volatilnosti. Do toga može doći u uvjetima tržišta koji se brzo mijenjaju ili na tržištima na kojima nedostaje likvidnosti.

Razlika između kupovne i prodajne cijene.

Klađenje na spread odnosi se na špekulacije o smjeru financijskog tržišta bez stvarnog vlasništva nad odnosnim vrijednosnim papirom.

Nalog za zaustavljanje gubitka alat je za upravljanje rizicima kako bi se pomoglo zaštititi od velikih gubitaka ako se tržište krene u suprotnom smjeru trgovine ulagača. To je naredba za automatsko zatvaranje pozicije nakon što dosegne određenu unaprijed utvrđenu cijenu koju je investitor unaprijed odredio. Nalog za zaustavljanje gubitka ostat će aktivan dok se nalog ne povuče ili se pozicija ne zatvori.

Analiza mjerenja tržišnih cijena. U tehničkoj analizi analiziraju se povijesne promjene cijena s ciljem predviđanja budućih kretanja. Proučavajući cjenovne karte i niz pratećih tehničkih pokazatelja, tehnički analitičari na snazi dopuštaju tržištu da im kaže kako će se vjerojatno ponašati. Svrha je kartiranja cjenovnih aktivnosti tržišta identificirati trendove u ranim fazama njihova razvoja, a zatim trgovati u smjeru tih trendova.

Statistička mjera tržišta ili kretanja cijena vrijednosnog papira tijekom vremena, izračunana standardnim odstupanjem. Visoka volatilnost povezana je s visokim stupnjem rizika.

Mjera broja dionica ili ugovora koji se mijenjaju ručno tijekom promatranog razdoblja. Ponašanje volumena neovisno je o ponašanju cijena i može se koristiti za poboljšanje Vaše analize.

Česta Pitanja

Iako je popularnost cfd trgovanja porasla zadnje desetljeće, može se reći da tek dolazi vrijeme kada će pokazati svoje prave adute. Kao naj dinamičniji oblik online trgovanja današnjice, mnogi će u njemu prepoznati ono što ostali nemaju.

Osnove

Kako bi lakše shvatili kako cfd funkcionira, postoji nekoliko osnovnih stvari koje prvo trebate naučiti na primjeru.

  • s cfd-ima možete profitirati i kada tržište pada i kada raste jer su oni uvijek navedeni pomoću dva broja. Prodajna cijena s lijeve, kupovna cijena s desne strane.
  • Cfd-i zrcale imovinu koju naglašavaju; na primjer AB 999p/1000p, gdje je AB ime imovine, a 999p/1000p je cijena jedne jedinice
  • kod cfd-a kupnja se zove “going long” a prodaja “going short”
  • cfd margin je količina novca koja je potrebna za depozit kako bi pokrila eventualne gubitke iz otvorene pozicije, a izražena je kao postotak pune vrijednosti imovine
  • vaša dobit ili gubitak je određen razlikom između unosa i izlaza cijene na trgovanju umnoženog za broj jedinica

Naučimo na primjeru

Sada predpostavimo da želite trgovati 1000 dioničkih CFD (jedinica) AB trgovanja pri 25.51/25.52. AB margin zahtjev je 5%.

DUGOROČNO TRGOVANJE

Smatrate da će cijena AB ići gore te odlučite otvoriti poziciju kupujući 1000 CFDova po cijeni 25.52 (kupovna cijena zdesna). Kako je margin zahtjev 5%, Vaša pozicijska margin će biti 1276$ ((1000 (jedinica) x 25.52 (kupovna cijena)x5 % margin))

Ispravno predviđanje

Cijena raste u narednih 5 sati na 26.01/26.02. Vi odlučite zatvoriti poziciju prodajući za cijenu od 26.01. Cijena se sada povećala za 49 centi u Vašu korist (26.01 minus 25.52) rezultirajući s 490$ dobiti (49 centix1000 jedinica).

Neispravno predviđanje

Cijena padne u sljedećih 5 sati na 25.01/25.02 te Vi odlučite zatvoriti poziciju kako biste izbjegli daljnje gubitke te ju prodajete za 25.01. Cijena je sada pala za 51 cent (25.52 minus 25.01) te gubite 510$ (51 centx1000 jedinica).

KRATKOROČNO TRGOVANJE

Smatrate da će cijena AB ići dolje te odlučite otvoriti poziciju prodajući 1000 CFDova po cijeni 25.51 (prodajna cijena slijeva). Kako je margin zahtjev 5%, Vaša pozicijska margin će biti 1275,5 $ ((1000 (jedinica) x 25.51 (prodajna cijena)x5 % margin))

Ispravno predviđanje

Cijena padne u narednih 5 sati na 25.01/25.02 te Vi odlučite zatvoriti poziciju kupujući za cijenu od 25.02. Cijena se sada povećala za 49 centi u Vašu korist (25.51 minus 25.02) rezultirajući s 490$ dobiti (49 centix1000 jedinica).

Neispravno predviđanje

Cijena poraste u sljedećih 5 sati na 26.01/26.02. Vi odlučite zatvoriti poziciju kako biste izbjegli daljnje gubitke te ju kupujete za 26.02. Cijena je sada pala za 51 cent (26.02 minus 25.51) te gubite 510$ (51 centx1000 jedinica).

Kako CFD funkcionira

Kao što ste vidjeli u primjerima, i najmanja promjena u cijeni imovine, pa čak i nekoliko centi, ima ogroman utisak na ishod vašeg trgovanja. I upravo tu leži prednost cfd trgovanja! Dok plaćate samo margin zahtjev i kontrolirate punu cijenu imovine, sa cfd-ima su vaše znanje i vještine maksimalno nagrađeni.  A kako je tržište jako veliko, sigurni smo da će te pronaći mjesto gdje će te izvući najbolje bez obzira u kojem ste području najvještiji. Iako trgovanje različitim vrstama cfd-a može zahtijevati drugačiji pristup, razumijevanje osnova će zasigurno biti dovoljno da vam olakša trgovanje gdje god se odlučili. Stoga pakirajte se, odaberite brokera i počnite trgovati već sada.

Sigurnost i Reputacija

Prva i najvažnija stavka koju bi definitivno svaki vaš izbor najboljeg brokera trebao zadovoljiti jest sigurnost. Kako je globalno forex tržište decentralizirano, ne kontrolira ga niti jedna središnja agencija ni država ili jurisdikcija. Zato je vrlo važno da postoje propisi koji kontroliraju uvjete poslovanja svakog brokera nadzirući njihov rad svakodnevno. Regulatorna tijela popout, CySEc-a, FCA, ASIC, CySec, MiFID i drugi se bave trgovcima u slučaju neugodnosti i sporova s cfd brokerom. Ako vaš broker nije reguliran, vrlo vjerovatno se radi o prevari i ni slučajno se ne bi trebali upuštati u poslove s njima.

Proizvodi, cijene i usluge

Iako većina top brokera nude manje-više slične proizvode i uvjete, svakako postoje razlike među njima. Ovisno o afinitetima svojih klijenata, različiti brokeri nude različite proizvode po različitim cijenama i uvjetima ne bi li zauzeli svoje mjesto kao favoriti za određene usluge i vrste cfd-a. Svaki broker nudi svoju vrstu cfd-a pod vlastitim uvjetima. Neki nude bolje cijene na zalihe, a neki na valute. Nitko nije savršen u svim poljima, tako da dobro promislite koje polje vam najviše odgovara i da prema tome odaberete svog favorita.

Trgovačke Platforme

Iako na prvi pogled izgledaju gotovo indentične, trgovačke platforme se razlikuju od brokera do brokera. Većina ih koristi već provjerene MT4 i MT5 Platforme, dok su neki razvili svoje vlastite ili platforme neke treće strane. Neke su kompliciranije i opsežnije i samim time namijenjene iskusnim trgovcima, ostale su za bazičnije i jednostavnije primjenu. Većina nudi  jednake osnovne alate ali svaka ima nešto dodatno za ponuditi. Istražite njihove mogućnosti.

Minimalan Polog, Uplate i Isplate

Lakše je ostvariti dobitke ako je trgovački portfolio jako dobar. Međutim, većina trgovaca ne raspolaže sa pozamašnim svotama novca ili ne žele riskirati previše ali bi svakako htjeli okušati svoje vještine u CFD trgovanju. Tada minimalan polog od 1000€ zvuči zastrašujuće. Srećom, iako postoje premium i vip računi za one odvažne, većina top brokera nude početne uloge već od 5€ do 100€ ne bi li privukli što više klijenata. Također, tu su i demo računi za prakticiranje virtualnim novcem. Kod uplata i isplata važno je obratiti pažnju na vrijeme potrebno za obradu transakcija i naćine plaćanja.

Korisnička Podrška

Na muci se poznaju junaci. Lako je obaećavati brda i doline i biti na usluzi kada sve ide kako treba, no što kada stvari krenu nizbrdo i potrebna vam je pomoć. Lijepo znati da je vaš broker uvijek tu za vas u slučaju kada vam nešto treba i da se imate kome obratiti za pomoć.  Kvalaitetna korisnička podrška bi trebala biti vrlo važna stavka svakog top brokera.

TopBrokeri.com

Svakodnevno se trguje oko 5 trilijuna dolara vrijednih valuta što čini Forex tržište najaktivnijim na svijetu. Za one koji vole investirati i upravljati sami svojim novcem, izbjegavajući nepouzdane posrednike koji nerijetko uzimaju velike provizije i često se pokažu nedovoljno stručnim u svojoj profesiji, ovo je idealno mjesto za investiranje. Ako vam CFD trgovanje zvuči kao dobra ideja, najvažniji korak je definitivno pronalaženje pravog Brokera. No, odabir pravih posrednika nije nimalo lagan zadatak. Uz goropadno rastući trend online trgovanja internet je danas preplavljen raznim prevarama na koje je nedovoljno stručnom pojedincu vrlo lako naići. Ako želite trgovati, a ne bi ste htjeli da se to dogodi i vama, na pravom ste mjestu! TopBrokeri.com

Kada imamo veliko tržište, kao što je to CFD tržište, pojedinac, bez obzira koliko dobar bio, ne može predvidjeti kretanje na tom tržištu. Uz sve varijable koje se stalno mijenjaju i utječu jedna na drugu, niti super računalo ne bi bilo sposobno izračunati točno kuda će se tržište gibati. S obzirom na to, morate biti svjesni toga da će ponekad i vaša predviđanja ići u krivom smjeru. Ali to vas ne treba strašiti. To samo znači da će te morati razviti vlastitu strategiju trgovanja bez obzira na činjenicu da predviđanja možda i ne idu u vašu korist te da će te se trebati čvrsto držati toga. Donosimo vam par osnovnih metoda.

Trgujte s poznatima

kako tržište cfd-a nudi raznolike mogućnosti trgovanja, lako možete poželjeti probati nešto novo. Međutim, veoma je važno da se držite poznatog terena dok ne budete imali dovoljno iskustva. Na ovaj način možete lakše naučiti trikove prije nego budete spremni ići dalje.

Ne mijenjajte metode često

Inzistiranje na jednoj strategiji, ako predviđanja ne idu u vašu korist, nije pametna stvar. Ali mijenjanje strategije prema svakoj, i najmanjoj stvari koja nije išla po planu je puno gore! Ako vam je strategija dobro razrađena za svaku situaciju, bez obzira što se u međuvremenu događa, ona će na kraju predvladati. Možda nekada neće ići kako treba, ali je svakako bolje imati jednu čvrstu strategiju, nego ju stalno mijenjati.

Počnite s malim ulogom

Najčešća greška koju većina čini jest uložiti veliki novac kako bi dobit bila velika. Cfd-i su najbolji za veliki dobitak, u to nema sumnje! Ali ako predviđanja idu protiv vaše koristi, tada možete izgubiti i više nego ste uložili. Nitko nije rođen naučen, iskustvo je važno, a iskusni i uspješni cfd trgovci znaju da su oni puno bolji kada idete polako.

Razmislite uloženo/dobiveno

Trgujući cfd-ima, tržište ponekad može biti lići protiv vas. Uvijek si osigurajte dvije točke izlaza. Jedna kada vam tržište ide u prilog, a drugu kada ne ide. Na ovaj način možete balansirati tržišni portfolio i ne dopustiti da vam gubitci ostave jaki utisak.

Predodredite ulaz i izlaz

Budite disciplinirani i nemojte odolijevati kušnji da kupujete ili prodajete previše rano. Unaprijed će te odlučiti kod koje cijene ćete trgovati i čekati da cijena dosegne tu razinu. Nikada ne mijenjajte strategiju olako!

Postavite kratkoročne ciljeve

Iako pomoću poluge možete ostvariti puno veće dobitke nego s bilo kojim drugim trgovačkim instrumentom, nitko to nije postigao preko noći. Svaki uspješni pojedinac je išao mlim koracima postavljajući si kratkoročne ciljeve. Nikada ne jedite više nego možete prožvakati inače će iskustvo trgovanja biti gorko. Izglednije je da će te ostvariti ciljeve preko puno manjih, ali uspješnih dobitaka nego jednog spektakularnog dobitka.

Ne pomičite jednom postavljenu granicu gubitka

Kad god otvorite poziciju imajte na umu da ste prikladno postavili granicu gubitka, s obzirom da to pomaže zaštiti vašeg kapitala. Ako tržište ide protiv vas, budite disciplinirani i nemojte micati tu granicu pokušavajući se izvući, jer to može završiti loše.

Naučite kada treba pustiti profit da se gomila

Najteža stvar kod cfd trgovanja je znati kada pustiti profit da ide svojim tokom. Naravno da ćete željeti izvući najviše od profitabilnog trgovanja i ako uzmete taj profit prerano, možete izbjeći moguću veću zaradu.

Diversificirajte

Iako postoje mnogi načini kako smanjiti rizik trgovanja, “diversifikacija” je najlakši. Nikada ne investirajte sve u isti sektor. U slučaju da taj sektor pretrpi gubitke, možete izgubiti sve što imate. Razdvajajući ulaganja u različite sektore manje ste izloženi gubitcima, jer tada gubitak pogađa samo određeni sektor dok drugi ostaju netaknuti.

Uvijek kontrolirajte emocije

Cfd tržište je, kao i svako drugo, podložno promjenama. Nemojte dopustiti da svaka promjena, posebice ona loša, preokrene vaš svijet naopačke. Uvijek ostanite mirni, slijedite strategiju i ne dopustite emocijama da predvladaju te vas na taj način spriječe od postizanja cilja.

Zaključak

Sve ove napomene neće imati vrijednost ako ne slijedite jedno glavno pravilo –izaberite brokera mudro! A s obzirom na to da TopBrokeri.com bira samo najbolje CFD brokere za trgovanje, možete se opustiti. Izaberite svog favorita i odmah počnite koristiti naučene vještine.

Svaka investicija, bez obzira koliko sigurna bila, nosi određeni rizik. Bez obzira ako želite uložiti novac kako biste zaradili, ne postoji siguran novac i to zna svaki iskusni trgovac. Posebno ako se radi o tržišnim investicijama. Cfd tržište nije nimalo drukčije. Kako su ugovori za razliku  izvedeni produkt s mogućnošću zrcaljenja i primjene na skoro sva tržišta, tržište cfd-a je postalo ogromno. Logično, kako raste veličina tržišta sa svim varijablama i faktorima koji su u njega uključeni, tako rastu i potencijalni dobitci i gubitci.  Svi znamo da ne postoji rizik dobitka, to bi bilo apsurdno… Ali, kada se radi o gubitku, rizik je nešto što trebate imati na umu kao i važnost kontrole nad njim.

Osnove

Kako cfd-i rade na principu poluge, svaka potencijalna dobit (i gubitak) je uvećana što ih čini potencijalno veoma riskantnim. Što više možete dobiti ili izgubiti -to je veći rizik. Bez obzira koliko dobri bili, ne možete učiniti da rizik u potpunosti nestane. Ali ono što definitivno jest u našoj moći je to da kad do negativnog ishoda trgovanja i dođe, isto ne ostavi veliki utisak na trgovački portfolio. Sigurno je nas sreća može poslužiti jedan ili dva puta, ali ako ciljamo na dugoročan uspjeh, bez prave strategije trgovanja to je vrlo teško moguće. Cfd upravljanje rizikom vam može uvelike u tome pomoći. Najčešće postoji 3-4 načina kontroliranja rizika, ovisno kojeg CFD brokera izaberete.

Standard Stop Loss Orders

Standard Stop Loss orders se koriste kako bi smanjili rizik trgovanja, u slučaju da vam tržište ne pogoduje, na način da se automatski prekida trgovanje kada se dosegne granica tzv. okidač koju ste sami postavili. Recimo da ste otvorili poziciju kupujući 1000 barclays cfd-a na 2200p. Izračunali ste da je 2200p maksimalna granica gubitka koji ste spremni prihvatiti kako bi kontrolirali svoj rizik, te postavite 2000p kao vrijednost (okidač) za daljnje gubitke. Trgovanje se automatskii prekida kada Barclays CFDovi dosegnu 2000p, a sve u svrhu prevencije gubitka novca više nego si možete priuštiti.

Guaranteed stop loss orders

Kako bi spriječili tržišni međuprostor da utječe na vašu kontrolu rizika, tu su Guaranteed stop loss orders. Za razliku od standard loss orders, guaranteed loss orders garantiraju završetak trgovanja na vrijednostima koje ste sami postavili kao granicu, bez obzira na nestabilnost tržišta i tržišni međuprostor. Iako ponekad unose malu premiju, zasigurno su najučinkovitiji dostupan alat kontrole rizika.

Profit Target Orders

Kako bi zaštitili vaš profit za koji mislite da bi mogao ići na niže, profit target order odmah prodaje vaš promet kada pdosegne nivo koji ste postavili kao okidač.

Ograđivanje CFD-ima

Kako sa cfd-ima možete profitirati i u slučaju kad tržište pada, mogu biti veoma korisni kao alat za osiguranje da će se održati ravnoteža u portfoliu. Recimo da imate dugoročni portfolio koji biste željeli zadržati. Kada vrijednost vašeg portfolia pada, i vi gubite, pomoću cfd-a ublažavate gubitak otvarajući poziciju za pad. Stoga koristeći cfd-e, ograđivajući svoje pozicije i neutralizirajući gubitke, okrećete pad tržišta u svoju korist.

Zaključak

Odlična stvar kod cfd-a jest da u potpunosti možete kontrolirati svoj rizik, jer je kontrola rizika, kao osnovni dio, uključena manje-više u uslugu svakog boljeg cfd brokera. To znači da uvijek možete kontrolirati svoje gubitke i zaustaviti ih prije nego ostave  preveliki utisak na vaš portfolio, bez obzira na promjene na tržištu, čak i kada izgledi ne idu na ruku.

Samo morate voditi računa o tome da vam gubitci nikada ne premaše dobit! Uz naš izbor samo najboljih CFD brokera, mi ćemo se pobrinuti da vam rizik uvijek ostane pod kontrolom.

S obzirom na raznolikost instrumenata za trgovanje koji su danas dostupni, a koji se na prvi pogled čine jednakima iako nude različite mogućnosti trgovanja, pojedincu može biti jako teško pronaći model koji mu najviše odgovara. Kako bismo vam olakšali taj posao, TopBrokeri.com vam donosi direktnu usporedbu cfd trgovanja i binarnih opcija.

Sličnosti

I cfd trgovanje i binarne opcije nude mogućnost profitiranja od rastućeg i padajućeg tržišta, te pristup velikom broju tržišta. Zrcaljenjem imovine koju prate oboje su izvedeni produkti te omogućuju trgovanje bez pravog posjedovanja, tako da su oslobođene poreza i drugih davanja. S obzirom na to da ne morate imati veliku svotu novca da biste trgovali, lako su dostupni velikom broju ljudi.  Oba načina online trgovanja pružaju najuglađenije alate kontrole rizika dostupne kod većine top brokera.

Binarne Opcije

S binarnim opcijama datum isteka je predodređen. Tako one uvijek imaju fiksnu količinu rizika po ugovoru što znači da pojedinac uvijek zna koliki su gubitci, a kolika dobit. Ako vaša predviđanja budu kriva, gubite samo početni depozit. Ali, ako su ispravna, povrat investicije nikada ne može prijeći 100% početnog depozita čineći tako binarne opcije sigurnijima, ali manje profitabilnima.

CFD Trgovanje

S cfd trgovanjem zatvarate trgovanje kada mislite da je najbolje, bez isteka roka. Oni su pod utjecajem poluge osnaženi, a vaši dobitci umnoženi. Ovo znači da vam se investicija može popeti  i do 500%! Ali za razliku od binarnih opcija gdje su gubitci jednaki početnom depozitu, gubitci kod cfd trgovanja mogu biti i viši od početnog uloga. Ovo ih čini riskantnijima, ali i profitabilnijima!

Zaključak

I cfd trgovanje i binarne opcije vam pružaju mogućnost malih uloga i raznolika tržišta i na taj način dopuštaju da svoje znanje  i vještine koristite na najbolji mogući način. Oboje uključuju ulaganje novca iza predviđanja u svrhu ostvarivanja zarade i u tome su bez ikakve sumnje najbolji. Zbog toga je jako teško reći koji je bolji.

Najlakši način da se odlučite za jednu vrstu trgovanja jest da odaberete onog koji zadovoljava vaše potrebe. Ako ste tip trgovca koji voli igrati sigurno, imati fiksne rizike i koristiti svoje trgovačke vještine kao pasivni prihod, onda će trgovanje binarnim opcijama svakako zadovoljiti vaše apetite.

Ali ako želite igrati dinamičnije, kontrolirati rizike kako bi profitirali i koristiti svoje vještine i znanje gdje se će oni imati najveći utjecaji tada cfd trgovanje nema konkurencije. Nijedan alat za trgovanje ne nudi toliki impuls kao cfd trgovanje.

Glavna razlika između ova dva trading instrumenta je što binarne opcije pružaju sigurniji pristup limitirajući dobit i gubitke, ali i limitirajući potencijal za zaradu. To znači da, bez obzira koliko ste dobri, vaša dobit nikada neće biti prevelika. Odlična stvar kod cfd trgovanja je da niste ograničeni u ni jednom pogledu. Ako želite igrati sigurnije kao sa binarnim opcijama, možete. Samo trebate drugačije upravljati rizicima.

Drugim riječima, binarne opcije se nikada neće moći uzdići do cfd trgovanja, dok se cfd trgovanje uvijek može spustiti na razinu binarnih opcija.

Gotovo svi znaju za Forex trgovanje. Svi ostali instrumenti su proizašli iz Forex trgovanja, pa tako i cfd trgovanje. Teško je zamisliti da je ijedan drugi online instrument toliko popularan poput Forexa. Međutim, u poslijednje vrijeme, cfd trgovanje mu se ozbiljno približilo te mnogi smatraju da bi ga moglo u potpunosti zamijeniti.. Najbolji način da to i provjerimo je da ih direktno usporedimo.

Sličnosti

Cfd trgovanje i Forex trgovanje imaju dosta sličnosti. Lako se uđe i iziđe kada tržište raste ili pada. U oba slučaja ne posjedujete stvarni imetak pa su oslobođeni poreza, prireza i ostalih sličnih nameta.

Forex Trgovanje

Forex (tržište za strane valute ili FX) je globalno tržište za trgovanje valutama i nudi čisto trgovanje valutama; američki doalr, euro, japanski jen, britanska funta, švucarski franak i australijski dolar. Ovih sedam valuta zauzimaju 85% Forex-ovog tržišta i zovu se velike valute. Kada trgujete forexom, cijena transakcije je osnovana na širenju (razlika između ponuđene i tražene cijene) koje je određeno od strane brokera. Iako svaki broker ima svoju kvotu, generalni faktori koji globalno određuju cijene su prebacivanje zaposlenosti, kamatna stopa, inlacija, javni dug i tako dalje.

Cfd Trgovanje

Za razliku od Forex trgovanja koje je limitirano samo na trgovanje valutama, kod cfd tgovanja ne postoje granice. Ako vam se sviđa forex trgujete forex cfd ; ako preferirate robu, trgujete robni cfd; svi znaju za dionice – probajte cfd dionice, cfd indeksi, cfd opcije, zlato, nafta, plin i mnogo više. Svi su vam na raspolaganju 24/7! S obzirom na veličinu tržišta, na vama je samo da pronađete ono u čemu ste najbolji. Upotrijebite svoje znanje i vještine bilo gdje i bilo kada!

Druga stvar koja razlikuje Forex od cfd trgovanja su faktori koji utječu na tržište. Faktori koji utječu na Forex su bazirani na politici i ekonomiji,  dok na cfd utječe ponajviše promjena trenda poslovanja ili jednostavne sile na tržištu (ponuda i potražnja) . Također, cfd-i su manje komplicirani i samim time je smanjena mogućnost spekulacija.

Zaključak

Možda je pretjerano reći da je cfd bolji način trgovanja od Forexa, ali malo tko može dati objektivne argumente koji bi to opovrgnuli. Glavni i jedini razlog zbog kojeg je Forex trading još uvijek broj jedan online trgovinski instrument je što je on bio prvi u tom poslu, puno prije drugih. Zbog toga, Forex nije popularan jer je najbolji, već jer je najstariji. CFD trgovanje nudi što i Forex uz dodatak svega ostalog.

S obzirom na to da živimo u modernom vremenu kada je internet alat broj jedan za skoro sve, nije ni čudo da je online trgovanje postalo najpopularniji alat za trgovanje. Kao začetnik modernog trgovanja, CFD trgovanje je brzo postiglo globalnu popularnost. Sve više ljudi po cijelom svijetu koji se odlučuju na online trgovanje favoriziraju CFD trgovanje. No nažalost, ponekad se online trgovanje uspoređuje s kockanjem, pogotovo kod CFDa gdje možete zaraditi dosta novca preko noći. Tako se nameće pitanje: “Da li je CFD kockanje?”.

Dopustite nam da za Vas odgovorimo na to pitanje.

ZASTO NEKI TVRDE DA JE KOCKANJE

Ako odlučite sudjelovati u CFD trgovanju, čitajući članke koji pišu o CFDu naići ćete na bezbroj njih koji ukazuju na to da je CFD trgovanje = kockanje. Tvrdnje koje to opravdavaju su uglanom povezane s prirodom CFD poluge i činjenicom da ono može ili jako umnožiti Vaš dobitak ali i Vaš gubitak u tolikoj mjeri da gubitak može nadmašiti početni depozit te na taj način možete izgubiti puno više nego ste uložili. Istina, CFD poluga to može učiniti. Znači li to da je CFD trgovanje kockanje?  NE, naravno! A evo i zašto..

POGLEDAJMO KROZ PRIMJER

Zamislite da popularni sportski automobili poput Lamborghinija, Porschea, Ferarrija, i ostalih odjednom postanu dostupni svima! Bez obzira na to koliko novca, ili što je još bitnije, koliko iskustva u vožnji takvog automobila tko imao, svako ga može imati i voziti. Jer su izvanredni! Svi bi ih htjeli voziti, zar ne? Vozači koji već imaju iskustva u vožnji takvog automobila će vam reći kako nijedan drugi automobil ne može nadmašiti brzinu i kvalitetu tih automobila, kao i njihovu sigurnost. Jednako je i s CFD trgovanjem u u sporedbi s drugim instrumentima trgovanja.

Kako bilo, više je neiskusnih vozača koji bi željeli voziti brzi spotrski automobil i sada napokon to mogu! S obzirom na to da ne znaju upravljati takvim automobilom, zasigurno će završiti loše. Ubrzo će sve novine pisati o tome kako su sportski automobili opasni i kako je svaka vožnja u njima kockanje životom izjednačavajući ih s kockanjem. Ali u krivim rukama zaista i mogu biti opasni. Jednako je i s CFD ovima…

CFD TRGOVANJE NIJE KOCKANJE

Ali s automobilom je sve u redu, savršen je! Vozač je taj kojeg bi trebalo kriviti. On je taj koji nije obraćao pažnju na to koliko brzo automobil može voziti. Da je bolje znao što vozi i kako voziti, tada bi imao jednako mišljenje kao i iskusni vozači. Sportski automobili su najbolji, i najsigurniji! Ali u krivim rukama mogu itekako biti opasni. Jednako je i sa CFD polugom. CFD poluga je sjajna stvar. Omogućuje Vam da “upravljate” puno većom svotom novca nego inače možete, kao da bi mogli kupiti sportski automobil za 10 dolara. Kako bi mogli izvući najviše iz toga ovisi o tome koliko ste dobri. Ako krivo upotrijebite prednosti, sigurno će te završiti loše, govoreći kako je CFD trgovanje opasno poput klađenja.

Ali ako pomno birate strategiju i trgujete sigurno dok ne ubrzate, CFD trgovanje će sigurno biti najbolje iskustvo Vašeg života jer su oni najbolje od online trgovanja! Ako stvari postavite na ovaj način, ne možete reći da je CFD trading kockanje! Jer, ono zaista i nije. Neiskusni trgovci čine da tako izgleda.

www.topbrokeri.com je tu kako bi za Vas odabrao samo najbolje CFD brokere i kako bi Vam dokazao da je CFD trgovanje i kockanje ne stanu pod isti koš. Uz sve podrške za klijente (CFD kontrola rizika, CFD strategija…) koje Vam CFD brokeri nude kako bi Vas podučili kako trgovati, kontrolirati rizike i dobrobiti, sigurni smo da će te uvidjeti kako CFD nije  nekakvo opasno kockanje već ozbiljna igra za ozbiljne ljude.

Što je CFD Trgovanje?

CFD ili Ugovor za razliku je financijski alat koji je stvoren u ranim 1990-ima kao osiguravajuće sredstvo od negativnih tržišnih kretanja. Početna ideja je bila da neutraliziraju rizik od gubitaka zaliha. Kako su CFD imali male početne uloge, bili oslobođeni poreza i nisu zahtjevali fizičko vlasništvo, bili su favorizirani financijski alat. U kasnim 1990-ima, s generalnim porastom online trgovanja, brokeri su ih prigrlili kao važan novi financijski alat. Tako su trgovci imali mogućnost pomoću klika miša trgovati dionicama, robama i indeksima kojima prije nisu imali pristup. Novo tržište je uskoro prezentirano maloprodajnim trgovcima diljem svijeta te je, zbog jednostavnosti i dostupnosti, ubrzo postao jako popularan među online trgovcima. Danas je njihov udio u online industriji trgovanja postao zadivljujuć i mnogi stručnjaci smatraju da će u bliskoj budućnosti CFD-i postati broj jedan tržišni instrument.

Osnove

U osnovi, CFD je ugovor (sporazum) između kupca (klijenta) i prodavača (brokera) o zamjeni (isplati) razlike između otvorene (trenutne) cijene i zatvorene cijene (pri isteku ugovora). Kako su CFD-i financijski derivati, oni zrcale kretnje određene imovine dopuštajući trgovanje bez da fizički posjedujete imovinu. Na taj način ne morate plaćati troškove fizičkog partnerstva (kao što su management pristojbe i porez).

Za razliku od zaliha i ostalih sličnih instrumenata gdje možete ili profitirati ako cijena poraste ili izgubiti ako padne, s CFD-ima trgujete i prognozirate promjene cijena bez obzira na to da li one padaju ili rastu. Ako mislite da će tvrtka ili tržište pretrpjeti gubitke u vrijedosti cfd-e možete koristiti da ih prodate danas, a vaša će dobit rasti uz bilo kakav pad u cijeni. Ovo se zove “going short”. U drugu ruku, ako smatrate da će tvrtka ili tržište pretrpjeti povećanje vrijednosti, koristite cfd-e da kupite (“going long”) i vaša će zarada rasti zajedno s povećanjem cijene.

Prednosti

Glavne prednosti koje postavljaju cfd-e na vrh online tržišne industrije sje definitivno način na koji oni djeluju. Margin, ili minimalna količina novca koju trebate staviti kao depozit da biste otvorili poziciju i počeli trgovati uglavnom varira od 2% do 20% imovine koju zrcali, pružajući mogućnost da steknete količinu tržišnog izlaganja ulažući malu količinu ukupne vrijednosti trgovanja. Tako sa malo novca otvarate poziciju  puno veću od iznosa koji ste morali uložiti čime uvelike povećavate vaše eventualne dobitke. No, oni također umnažaju vaše gubitke na jednak način kao i dobitke. Međutim, uz odabir pravih metoda trgovanja cfd-ima koje većina današnjih top brokera nudi, vaši gubitci nebi smjeli nadmašiti dobitke i uvijek će te držati stvari pod kontrolom.

CFD Tržište

CFD tržište nudi globalne tržišne mogućnosti. Popularni su cfd-i na Dionice, Indekse, Valte, Kriptovalute, Sirovine, Dionice, Opcije, ETF-ove i druge. Ovako veliki izbor koji najbolji brokeri pružaju osigurava prilagodljivost i veliki kako za početnike tako i za iskusne trgovce. Njihova glavna razlika je u vrsti financijske imovine koju zrcale. Na vama e samo da nađete onoga koji vam najbolje odgovara.

Zaključak

Na kraju, CFD trgovanje sve što trebate ako želite koristiti svije znanje i vještine ondje gdje će biti najvažniji! Uzevši to u obzir, najvažniji korak u uspješnoj trgovačkoj karijeri je odabir pravog brokera. Uz TopBrokeri.com na vama je samo odaberete onoga koji najviše odgovara vašem iskustvu i načinu trgovanja i počnete trgovati već danas.